كسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله عليها


هر چه بزرگتر باشي تنهاتر هستي . حکيم ارد بزرگ


يگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است که تقسيمش کنيم . پول شرر


براي اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي کند بايد از قسمتي از توقعات خود بکاهد. شامفور


درون ما ميدان جنگ و ستيز نيست بجاي آنکه خود را سرزنش کنيم خويشتن خويش را بستاييم . حکيم ارد بزرگ


خالي بودن دل از کينه و حسادت، از خوشبختي بنده است . حضرت امام علي (عليه السلام)


خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوف


تمام چيزى که خدا از بشر مى خواهد يک قلب آرام است . ميستر اکهارتادب و کردار نيک از جهان بزمگاهي خواهد ساخت . حکيم ارد بزرگبهترين شما کسي است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم کساني هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .حضرت زهرا سلام الله عليهادانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفيتي که براي کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي که اندوخته اند . برنارد شاوهر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شـود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود . امام حسين عليه السلامشراره هاي آتش دل تا به آسمانها کشيده مي شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکيم ارد بزرگانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ کدام به هم شبيه نيستند اديسونجز به يكى از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، يا صاحب مروت، يا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد . امام حسين عليه السلاممردآن است که هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولانبا سفر ، ياد رخدادهاي هولناک را کمرنگ کنيم . حکيم ارد بزرگصدقه، خشم پروردگار را فرو مي‌نشاند . رسول خدا صلي الله عليه و آلهمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مي گردد . لرد جوينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسيواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . حکيم ارد بزرگمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديدبراستي که خداوند عزوجل رحم مي نمايد مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق عليه السلاممردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوتهدست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکيم ارد بزرگزبان، حيوان درنده است، اگر رها شود مي گزد  . امام علي عليه السلاممرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي کند . کنفوسيوسخوشبختي توپي است که وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي کند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريان


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگكسي كه مزه رنج و سختي را نچشيده، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد . امام موسي كاظم عليه السلامهنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . حکيم ارد بزرگگاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتونخوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار . فلوبراهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . حکيم ارد بزرگدعايي كه بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر به اجابت مي رسد،‌ دعا براي برادر ديني است در پشت سر او .  امام موسي كاظم عليه السلامانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگيکي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. لوبونعالم باشى يا جاهل ، خاموشى را برگزين تا بردبار به شمار آيى ; زيرا خاموشى نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است . امام صادق(ع)روان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . حکيم ارد بزرگخطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچهبشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورااحسان و نيكى كامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،كم شمردن بسيار آن و منت ننهادن بر آن . امام صادق(ع)ستيزه جويان ، کشته انديشه هاي پليد خويش خواهند شد . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانآنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاواتآنکه همسايه مرگ است از چيزي نمي هراسد . حکيم ارد بزرگدو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي از پدر و مادر . پيامبر اكرم (ص)اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بوداانسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پيرآزادي را پاس بداريم حتي اگر به محدوديت ما بيانجامد . حکيم ارد بزرگخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم. آنتوان چخوفكسي در قيامت در امان نيست مگر كسي كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت . امام حسين عليه السلامباور بدبختي از خود بدبختي دردناکتر است . حکيم ارد بزرگخوشبختي تنها در علم نيست ، بلکه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريوسعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانعاجزترين مردم كسي است كه نتواند دعا كند . امام حسين عليه السلامبدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را درست کند . حکيم ارد بزرگکسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکورانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگبرچسب‌ها: تخئشمشف ظهذش, [lghj cdfh, cdfhjvdk [lghj, cdfhjvdk sokhk ;, jhi
+ نوشته شده توسط پروین در جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 15:10 |

زندگي ، پيشکشي است براي شاد زيستن . حکيم ارد بزرگگريه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است . امام حسين عليه السلاماگر يکي از مشتاقان کتاب هستيد بزرگترين خوشبختي جهان را دارا هستيد. ژول کاراوتيهمه خوشبختيها و موفقيت که به من روي آورده از درهايي وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بايروناز مردم غمگين نمي توان اميد بهروزي و پيشرفت کشور را داشت . حکيم ارد بزرگخوشبختي ميان پرده بدبختي است . دن مارکيخدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است باريک بيني مي کند . امام محمد باقر عليه السلامصدقه، خشم پروردگار را فرو مي‌نشاند . رسول خدا صلي الله عليه و آلههيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بوداتوان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد . حکيم ارد بزرگوقتي در زندگي به داشتني هاي خود فکر مي کنيم خود را خوشبخت و زماني که به نداشته مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم . پس خوشبختي ما در تصور خود ماست . تناجيونزديکترين حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است . امام صادق عليه السلامخوشبختي ميان خانه ي شماست، بيهوده آن را در ميان باغ ديگران مي جوييد. مارک اورلآنکه به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است . حکيم ارد بزرگراز خوشبختى در اين است که بدانيد ديگران دليل خوشبختى شما هستند. لرد تنيسونبهترين خوشبختي ها ، ياري به ديگران است. آلبرت هوبارسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . حکيم ارد بزرگبراستي که خداوند عزوجل رحم مي نمايد مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش . امام صادق عليه السلاموظيفه اصلي و اساسي کلمه قدرت اين است که در خوشبختي بشر بکوشد. هانري دورلئانانديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودن مردم است. ناپلئوندوستي بيش از اندازه همانند دشمني ترسناک است . حکيم ارد بزرگبخشنده ترين مردم کسي است که در هنگام قدرت مي بخشد . امام حسين عليه السلامتعلل و عقب انداختن کارها، يکي از شايع ترين راههاي فرار از رنج است. آنتوني رابينزهرگز در ميان موجودات مخلوقي که براي کبوتر شدن آفريده شده کرکس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يک از مخلوقات نيست جز آدميان. ويکتورهوگوآواز مهرباني از هر سنگ نگاره ي ماندگار تر است . حکيم ارد بزرگهر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر کنيد ، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن چيز در خود احساس خواهيد کرد . باربارا دي آنجليسعبادت هفتاد جزء است و بالاترين و بزرگترين جزء آن کسب حلال است . رسول خدا صلي الله عليه و آلهاز آنچه باعظمت است يا بايد هيچ نگفت يا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن يعني به دور از آرايش وآلايش . فريدريش نيچهاندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگبه من بگو قبل از آمدن به اين دنيا کجا بودي؟ تا بگويم بعد از مرگ کجا مي‌روي . شوپنهاورکسي که با خدا مانوس باشد، از مردم گريزان گردد .امام حسن عسكري عليه السلامبايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد منتسکيوسخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگانسان هر قدر بيشتر بداند به همان اندازه نقطه هاي استتار بدست مي آورد . ل – فوئر باخ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگ


حکمت ، حکمت ايراني ، حکيم ، حکيم ايراني ، حکيم ارد بزرگ ايراني ، حکيم ارد بزرگ ،حکمت و فلسفه ، حکمت و انديشه ،  حکيمانه ، حکمت ارديسم ، فلسفه ارديسم ، بزرگترين فيلسوف جهان ، بزرگترين حکيم جهان ، بزرگترين انديشمند جهان ، بزرگترين متفکر جهان ، بزرگان فلسفه ايران/ فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف تاريخ ، بزرگترين فيلسوف دنيا ، فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، حکيم ارد بزرگ مشهورترين فيلسوف ايراني ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف دنيا ، فلسفه ارد بزرگتواضع و فروتني نعمتي است که بر آن حسد نبرند . امام حسن عسكري عليه السلامخردمند آن نيست که چون در کاري مي‌افتد بکوشد تا از آن کار بيرون آيد، خردمند آنست که بکوشد در کاري نيفتد . نصيحه الملوکعشق به شادي ، آزادي و ميهن تا ابد در چشمه نوشته هايم جاري خواهد بود .  حکيم ارد بزرگهر كه مي خواهد كه قويترين مردم باشد بر خدا توكل نمايد . امام موسي كاظم عليه السلامخويشتن داري، زينت فقر است و سپاس گزاري زينت غنا و توانگري . امام علي عليه السلامبه کارهاي زشت عادت مکن زيرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسيقلب خود را از كينه ديگران پاك كن،‌ تا قلب آنها از كينه تو پاك شود . امام علي عليه السلاممانند علما بنويس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هنديشب زندگي براي خردمند ، همچون روز روشن است . حکيم ارد بزرگاينکه بعضي ها مي ترسند يا افسرده مي شوند به اين علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئوليت احساس شان بابت احساس بدي که دارند مسئوليت را از سر خود باز مي کنند چون براي شان راحت تر است که ديگران را مسئول زندگي خود بدانند تا بگويند:باعث بروز چنين احساساتي خودم هستم. وين دايردعايي كه بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر به اجابت مي رسد،‌ دعا براي برادر ديني است در پشت سر او . امام موسي كاظم عليه السلامعقل بي عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نيست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ويليام تنزندگي از بودن شروع مي شود و تا شدن ادامه مي يابد . حکيم ارد بزرگاگر مراقب سلامت خود نباشيد، مشکل است که بتوانيد از عواطف خود بهره مند شويد . آنتوني رابينزكسي كه به تو گمان نيكي برد، گمانش را (عملاً) تصديق كن . امام علي عليه السلامالماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فکر نمي توان کشف کرد. ويکتور هوگوجز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . حکيم ارد بزرگشجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي . استونقربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است . امام علي عليه السلامقيمت و ارزش هر كس به اندازه ي كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد . امام علي عليه السلامبراي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانياگر آغاز زندگي ات با سپيده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوي چراغ و پناهگاهي براي شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. حکيم ارد بزرگثمره تفريط و كوتاهي پشيماني است و ثمره دور انديشي سلامت . امام علي عليه السلامفرصت از دست مده ودر کار سستي مکن که ميوه آن ذلت است. فيثاغورثعاجز ترين مردم كسي است كه از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر كسي است كه دوستان بدست آورده را از دست بدهد . امام علي عليه السلامتسليم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذير، مهمترين توشه سفر زندگي است. شوپنهاورزندگي بدون آزادي ، شرم آور است . حکيم ارد بزرگبراي انسان عيب نيست كه حقش تاخير افتد، عيب آن است كه چيزي را كه حقش نيست بگيرد . امام علي عليه السلامشکست بايد انرژي خفته را بيدار کند . رومن رولانبراى هر چيزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است . پيامبر اكرم (ص)احساس قدرشناسي و سپاس رادر خود تقويت کنيد. اين عواطف از معنوي ترين احساسات ما هستيد و بيش از هر چيز، زندگي ما را پر بار مي سازند. با احساس شکر گزاري زندگي کنيد . آنتوني رابينز


برچسب‌ها: تخئشمشف ظهذش, [lghj cdfh, cdfhjvdk [lghj, cdfhjvdk sokhk ;, jhi
+ نوشته شده توسط پروین در جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 15:9 |

شايستگان آناني هستند که آفريننده و منجي اند . حکيم ارد بزرگاگر فکر مي کنيد که موفق مي شويد يا شکست مي خوريد،در هر دو صورت درست فکر کرده ايد.آنتوني رابينزمهرورزي و دوستي با مردم، نصف عقل است . امام موسي کاظم (ع)
 


وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است.لارو شفوکوهيچ کدام از ما ، همه چيز را در اختيار نداريم پس به هم نيازمنديم براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم . حکيم ارد بزرگدر تاريخ جهان ، هر لحظه عظيم و تعيين کننده ، پيروزي نوعي عشق است.امرسونافطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه  بهتر است . امام موسي کاظم (ع)موانع چيزهاي وحشتناکي هستند که هرگاه شما چشم‌هايتان را از هدف دور نگاه مي‌‌داريد، آن‌ها را مي‌بينيد. هاميلتون مابيفروتني ما را خواستني مي کند و دوست داشتني . حکيم ارد بزرگکسي که خوب فکر مي کند لازم نيست زياد فکر کند. آلمانيتنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. پوسه نهآنگاه که تلاش مي کنيم همه چيز را به زور در چنگ خويش داشته باشيم ، دستمان خالي تر از ، هر زمان ديگر است . حکيم ارد بزرگزمان براي هيچ کس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللراگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي که بد هستي . اپيکتوسناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد . حکيم ارد بزرگهرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپيکتوسکسي که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست. ژاپنيهيچ بنده مومني نيست جز اينکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بيم و نور اميد . امام صادق(ع)کساني که بيم از دست دادن جايگاه خويش را دارند ، همواره فرياد مي کشند . حکيم ارد بزرگمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد درآن بگذرانم. کترينگنيكوترين مردم از نظر ايمان، خوش خلق‌ترين و با لطفترين آنها نسبت به اهل خويش است . امام رضا(ع)اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مانبا نگاه پست همه چيز را مي توان ننگ شمرد حتي مهر مادر به فرزند را ... حکيم ارد بزرگاگر از کسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي که از ما نيست نمي‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهچشم ديگران چشمي است که ما را ورشکست ميکند اگر همه بغير از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتياج داشتم نه به مبل عالي . بنيامين فرانکلينفريبکاران همه کسان و خويشان خود را از دست مي دهند . حکيم ارد بزرگآزادي در بي آرزوئي است. بودابى اعتنائى و اميد نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترين توانگرى است . امام علي(ع)هرگاه ديديد که مردي باکي ندارد که چه مي گويد و چه درباره اش گفته مي شود،چنين کسي شريک شيطان است . رسول اکرم (ص)در عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده. کانتبا روشنگري مي توان جلوي بسياري از آشوب هاي بي مورد را گرفت . حکيم ارد بزرگبه ياد داشته باش که امروز طلوع ديگري ندارد . دانتهبى اعتنائى و اميد نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترين توانگرى است . امام علي(ع)هيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولانآدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند . حکيم ارد بزرگهرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند . سقراطبرشما باد به فهميدن، نه نقل كردن . امام علي(ع)جرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فريدريش نيچهآنکه با آدمهاي گستاخ گفتگو مي کند ، دير و يا زود به شر آنها گرفتار آيد . حکيم ارد بزرگشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگمردم را با غير زبانتان بخوانيد تا از شما پارسايي و کوشش و نماز و خوبي را ببينند زيرا اين امور آنان را به سوي حق فرا مي خواند . امام صادق(ع)حتي آنگاه که بدون اميد زندگي مي کنيم هم آرزوهايي داريم . دانتهنفرين به دلي که آه ستمديدگان را نمي شنود و دست گير آدميان نمي شود . حکيم ارد بزرگبهشت نيز در تنهايي ديدني نيست . دانتهچيزي عوض نمي شود ماييم که دگرگون مي شويم . هنري ديويد تورو


مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي
مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي
مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي
مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي
مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي
مشاهير جهان، مشاهير دنيا ، مشاهير العالم ، مشاهير بزرگ ، مشاهير بزرگ ، مشاهير معاصر ، مشاهير ايراني ، مشاهير و چهره هاي ماندگار ، مشاهير متولد دي ماه ، فيلسوفان ايراني ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ايران ،بزرگترين فيلسوف حال حاضر جهان ، بزرگترين فيلسوف حال حاضر ، بزرگترين فيلسوف ، بزرگترين فيلسوف معاصر ، بزرگترين فيلسوف شرق ، فيلسوفان بزرگ آسيا ، بزرگترين فيلسوف ايراني ، بزرگترين فيلسوف ايران ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير خراسان ، ارد بزرگ ، مشاهير استان خراسان ، مشاهير خراسان رضوي ، مشاهير خراسان شمالي

هر كسى كه دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است. امام موسي کاظم(ع)با ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي شود . حکيم ارد بزرگعزّت مؤمن در بى‏نيازى او از مردم است. امام جواد(ع)مهم نيست اگر زمين بخوريد ، مهم دوباره برخاستن است . وينسنت لمبارديبا زبان خوش و ملاطفت ، مي توانيد فيلي را با يک تار مو به دنبال خود بکشانيد . امثال الحکمبراي پويايي و پيشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته مي شود . حکيم ارد بزرگهيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد ننشينيد ، زيرا در عمل خواهيد ديد که هميشه وقت کم و کوتاه است . فرانکليناگر خداوند بوسيله تو يک نفر را هدايت کند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است . پيامبراکرم (ص)عشق مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسدر پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . حکيم ارد بزرگهرچه اکنون هستيم محصول افکاري است که سابقا داشته ايم و حالا داريم .پاستورجواني نيز مانند پاک ترين و بهترين عشقها سرانجامي ندارد . گوتههر کس به حساب نفس خود رسيدگي کند به عيبهايش آگاه شود . امام علي(ع)راه مبارزه با انديشه نادرست ، پرداختن بر انديشه درست است . هر راه ديگري ، ريشه کجروي را نيرومندتر مي سازد . حکيم ارد بزرگبراي آنکه کاري امکان‌پذير گردد ديدگان ديگري لازم است، ديدگاني نو . يونکشب آنگاه زيباست که نور را باور داشته باشيم . دوروستاناگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاري خويش آگاه سازي . حکيم ارد بزرگهرچه بيشتر انسان ها را مي شناسم، سگ ها را بيشتر ستايش مي کنم . ايوان شفرهيجانات هميشه شادي برانگيز هستند ، اما هيچ شاديي نيست که بدون هيجان باشد . آلان چارمربسياري در پيچ وخم يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. حکيم ارد بزرگاز گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گانديشتاب کردن در کاري پيش از بدست آوردن توانايي و سستي کردن بعد از به دست آوردن فرصت از ناداني است. امام علي (ع)وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو همه اش تقصير من بود . جکسون براوناگر دشمنت با روي خوش نزديکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار . حکيم ارد بزرگبيش از حد لازم مهربان باش . جکسون برواناگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوتهنگاه آدمهاي کوچک ، چه زود پر مي شود و لبريز . حکيم ارد بزرگعلت هر شکستي،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزيمن تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم. سقراطانديشه و انگاره بيمار ، آينده را تيره و تار مي بيند . حکيم ارد بزرگانقلاب ستمديدگان را آزاد نمي کند تنها استثمارگران را عوض مي کند. برنارد شاوکسي که صبر وي را نجات نبخشد، جزع و بي تابي وي را از پاي در مي آورد . امام علي(ع)جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نيست اما بلعش وحشتناک است . سايمن استرانسکيمهمتر از امنيت بيروني ما ، امنيت دروني ماست . هيچ ارتشي نمي تواند نا امني درون فرو ريخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستيم که مي توانيم آن را سامان بخشيم . حکيم ارد بزرگجايي که راه نيست خداوند راه مي گشايد . اسکاول شينتمام موفقيت هاي عظيم بر پايه شکيت بنا شده اند . اسکاول شينمهم نيست که ديگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خويشتن خويش را باور کنيم . حکيم ارد بزرگخداوند راهها و چاههايي دارد که تو را حيران خواهد کرد . اسکاول شينحقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن. ولترزيباترين خوي زن ، نجابت اوست . حکيم ارد بزرگنبايد از خسته بودن خود شرمنده باشي بلکه فقط بايد سعي کني خسته آور نباشي . هيلزهامکسي که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نيز در روز قيامت عذابش را از او باز مي دارد . امام باقر(ع)هر قدر به طبيعت نزديک شوي ، زندگاني شايسته تري را پيدا مي‌کني . نيما يوشيجبرچسب‌ها: تخئشمشف ظهذش, [lghj cdfh, cdfhjvdk [lghj, cdfhjvdk sokhk ;, jhi
+ نوشته شده توسط پروین در جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 14:55 |

دل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد ” هر کنشي واکنشي را در پي دارد ” پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . حکيم ارد بزرگ


من در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئون


ارزشها و تغييرات آنها به افزايش قدرت آناني که ارزشها را مقرر مي دارند ؛ مربوط مي شوند. ميزان ناباوري ؛ ( ميزان ) (( آزادي انديشهء )) مجاز بياني از افزايش قدرت است. هيچ انگاري آرماني است متعلق به بالاترين درجه ء قدرتمندي روح ؛ و سرشارترين زندگي – گاهي ويرانگر و گاهي ريشخند آميز . فردريش نيچه


آنکه درست سخن نمي گويد داناترين هم که باشد همگان بي سوادش مي پندارند . حکيم ارد بزرگ


علمي که با تقوا و پرهيزگاري همراه نباشد پشيزي ارزش ندارد . لويي


بسياري از چيزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقيت وعملي شدن رويا هاي شما مي آيند، اما متوجه وجود آنها نمي شويد . زيرا هدفهاي خود را به روشني تعريف نکرده ايد و به عبارت ديگربه مغز خود نياموخته ايد که آن چيز ها داراي اهميت هستند . آنتوني رابينز


اين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت . حکيم ارد بزرگ


هنگامي که عاشق زندگي مي شويد دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق نظاره خواهيد کرد . ديدن و نگريستن از پس ديدگان عشق به اين معناست که زيبايي را در تمامي چيزهاي اين عالم ببينيد و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتي و حيرت در آييد و در همه کس و همه چيز به دنبال عشق باشيد . باربارا دي آنجليس


علمي که تو را اصلاح نکند گمراهي است و مالي که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چيني


نگاه مردان و زنان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگ


سخنان سودمند را بايد نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن دانه ها ياري نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه هاي معدود سر دهد و خواهد روييد . لقمان


در زندگي هرکس طريق راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد. تولستوي


فرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . حکيم ارد بزرگ


دانا انتظار ندارد کارهاي او مورد تمجيد و تحسين قرار گيرد. لائوتسه


طوفان هاي حوادث، اخلاقيات و روحيات انسان را تقويت مي کند. گوته


اگر نامي براي فرزند خويش انتخاب نموده ايم در گذر زمان آن را همواره درست و شمرده بيان کنيم و نگذاريم ديگران نيز با نام فرزندمان بازي کنند . حکيم ارد بزرگ


چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي کند. ديل کارنگي


آن که طالب آسايش جان و تن است بايد شکيبا و بردبار باشد ، در دوستي و داد و ستد با مردم کژي و کاستي و فريبکاري نکند . چون گناهي از کسي بيند و بر او دست يابد ببخشد ، و کينه خواه و تيز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . حکيم بزرگمهر


سردمداران ناشايست ترسشان از ناکارآمديشان نيست ، دوري از فرمانروايي آنها را مي ترساند ! . حکيم ارد بزرگ


بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند . سام منتز


به جاي آنکه به تاريکي لعنت بفرستيد ، يک شمع روشن کنيد. کنفوسيوس


مردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگ


بردن همه چيز نيست ؛ امّا تلاش براي بردن چرا . وئيس لومباردي


افتادن در گل و لاي ننگ نيست. ننگ در اين است که آنجا بماني. مثل آلماني


انديشه فراگير مردمي هميشگي نيست زيرا همواره دستخوش دگرگوني بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامي ، آرمانهاي نو پديد مي آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازي کند ناگريز نابود مي گردد . حکيم ارد بزرگ


چون بخشنده اي با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادي و فرح کند ، و ببالد . اما نيکي کردن به ناسزاوار روا نيست ، چه او هرگز قدر احسان را نمي شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمي رويد ، ارج نهادن به نيکي را نمي داند . اگر از گنگي يا کري چيزي بپرسيم دور نيست که به گونه اي پاسخ گويد ، اما نشدني است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گويد . حکيم بزرگمهر


هيچ‌کس نمي‌تواند به کارمندان اين دوره انگيزه ببخشد بلکه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته باشد . هرمن کين


فريادهاي دردناک و ستمديده ، شمشيرهايست که هر آن به گونه ايي انتقام مي گيرند . حکيم ارد بزرگ


بهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است . بيسمارک


نفهمي و ناداني سه نوع است : يکي آنکه انسان هيچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نبايد بداند ، بداند . دوکلوس


تا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يک هنجار هميشگي است . حکيم ارد بزرگ


نيکي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه. زرتشت


اگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفوسيوس


شايستگان چهره ايي گشاده دارند ، نگاهي مهربان ، دستي نوازشگر و نوايي پندآموز . حکيم ارد بزرگ


کوشش اولين وظيفه انسان است. گوته


کسي که به کسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است که به برتري او اعتراف کرده است. هراس وال پول


گذشت را مي توان در مورد آدمها به کار گرفت اما بايد دانست اين درس از آن آدم هاست و نه کشورها !... سکوت در مقابل وحشي گري کشورهاي دشمن هيچگاه درست نيست . حکيم ارد بزرگ


اگر جوان را از عشق منع کنيد ، چنان است که مريض را از کسالتش سرزنش دهيد . دوکلوس


آهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزل


نامداران ماندگار آناني اند که سرشتي نيکو و دلي سرشار از مهر دارند . حکيم ارد بزرگ


کسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطيني


قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز


شناخت ما از درون خويش آن اندازه هست که بتوانيم انتخابي درست در بدترين زمانها داشته باشيم بايد به نتيجه گيري خود احترام بگذاريم . حکيم ارد بزرگ


خرد در پيکار با ديوان برنده ترين سلاح ها ااست در برابر شمشير تيز ديو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . حکيم بزرگمهر


آنچه بار زندگي را بردوش ماسنگين تر ميسازد، عموماً زياده روي در خود زندگي است. روسو


رسانه هاي تشويشگر بدترين دشمنان سرمايه گذاري و توليد هستند . حکيم ارد بزرگ


حواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي
آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود . هانري برگسون


جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس


روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين همان ريشه بالندگي آدمي است . حکيم ارد بزرگ


تنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنري


ايل قشقايي ، مشاهير ايل قشقايي ، مشاهير قشقايي ، سخنان دانشمندان ، دانشمندان بزرگ ، قشقايي ، قشقايي ها ، قشقايي جهان ، متفکران بزرگ جامعه شناسي ، قشقايي ايل ، ايل قشقايي+عکس ، فلسفه ايراني ، يل قشقايي ، ايل قشقايي در استان فارس ، ايل قشقايي استان فارس ، حکيم ارد بزرگ ، ايل قشقايي شيراز ، ايل قشقايي و بختياري، ايل قشقايي فارس ، ايل قشقايي در تهران ، ارد بزرگ ، ايل قشقايي+عکس ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف جهان ،قشقائي-قشقايي
مشاهير ، مشاهير ايران ، سخنان دانشمندان ، دانشمندان بزرگ ، متفکران ايراني ، متفکر ، متفکرين معاصر ايران ، دانشمندان بزرگ ايران ، متفکران بزرگ جامعه شناسي ، متفکران دانش ، صد متفکر برتر جهان ، فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف / بزرگترين فيلسوف تاريخ / بزرگترين فيلسوف دنيا / فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير استان البرز ، ليست صد متفکر برتر جهان ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف جهان ، ??? متفکر برتر جهان
مشاهير ، مشاهير ايران ، سخنان دانشمندان ، دانشمندان بزرگ ، متفکران ايراني ، متفکر ، متفکرين معاصر ايران ، دانشمندان بزرگ ايران ، متفکران بزرگ جامعه شناسي ، متفکران دانش ، صد متفکر برتر جهان ، فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف / بزرگترين فيلسوف تاريخ / بزرگترين فيلسوف دنيا / فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير استان البرز ، ليست صد متفکر برتر جهان ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف جهان ، ??? متفکر برتر جهان
مشاهير ، مشاهير ايران ، سخنان دانشمندان ، دانشمندان بزرگ ، متفکران ايراني ، متفکر ، متفکرين معاصر ايران ، دانشمندان بزرگ ايران ، متفکران بزرگ جامعه شناسي ، متفکران دانش ، صد متفکر برتر جهان ، فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف / بزرگترين فيلسوف تاريخ / بزرگترين فيلسوف دنيا / فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير استان البرز ، ليست صد متفکر برتر جهان ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف جهان ، ??? متفکر برتر جهان
مشاهير ، مشاهير ايران ، سخنان دانشمندان ، دانشمندان بزرگ ، متفکران ايراني ، متفکر ، متفکرين معاصر ايران ، دانشمندان بزرگ ايران ، متفکران بزرگ جامعه شناسي ، متفکران دانش ، صد متفکر برتر جهان ، فيلسوف بزرگ / بزرگ فلسفه / فلسفه دانان بزرگ / فلسفه ايراني / فيلسوف ايراني / بزرگترين فيلسوف هاي جهان / بزرگترين فيلسوف جهان / فيلسوفان بزرگ جهان /  بزرگترين فيلسوف / بزرگترين فيلسوف تاريخ / بزرگترين فيلسوف دنيا / فيلسوفان بزرگ دنيا / فيلسوف ارد بزرگ / حکيم ارد بزرگ ، بزرگترين فيلسوف جهان ، مشاهير استان البرز ، ليست صد متفکر برتر جهان ، ارد بزرگ ، فيلسوف بزرگ معاصر ، ارد حکيم بزرگترين فيلسوف جهان ، ??? متفکر برتر جهانصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسن


جشن هاي پياپي ميهني نرم خويي و دوستي را در بين مردم زياد مي کند . حکيم ارد بزرگ


گاهي اوقات مرگ بازي غايم موشک دارد. به اين طريق که ناگهان از گوشه اي به در آمده گريبان شخصي را که هيچ به مرگ فکر نمي کرد مي گيرد و او را با خود مي برد. اين است يکي از تفريحات او !!! . موريس مترلينگ


ما هيچ دليلي در دست نداريم که بتوانيم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم و در اين صورت بعيد نيست دنياهائي وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و ساير جمادات مثل ما زندگي کنند و بلکه زندگي فکري آنها از ما بالاتر باشد . موريس مترلينگ


ايرانيان هرگاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند . حکيم ارد بزرگ


چنان باش که به هر کس بتواني بگويي «مثل من رفتار کن». کانت


از امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. ديل کارنگي


زندگي ميدان ادامه راه اشتباه نيست هر گاه پي به ناراستي راه خود برديم بايد به ريشه و بن پاکي خويش باز گرديم ، نه آنکه با اشتباهي ديگر آن را ادامه دهيم که برآيند آن ، از دست دادن همه عمر است . حکيم ارد بزرگ


هنر عصاره زندگي است. پل وانري


مادر خوب، شاهکار طبيعت است. گرتري


بدان همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است . حکيم ارد بزرگ


تقوي و خوبي مي توان سعادت را خريد. زنون


مطيع‌ مرد باشيد; تا شما را بپرستد. کارول‌ بيکر


رايزني با خردمندان ، پيروزي در پي دارد . حکيم ارد بزرگ


بزرگترين اميد آن است که اميد را به قصد کشت کتک بزنيم . جان اشتنبک


مشکلي که خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کيترنيک


انديشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانايي برتر خويش را از دست نمي دهد . حکيم ارد بزرگ


تنها بدان خدايي ايمان دارم که رقص بداند . فردريش نيچه


خود رايي و خودبيني ، همه کام و مراد خود طلبيدن و ديگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهي و نيکي سپردن راه يزدان است . حکيم بزرگمهر


با بازگويي رخدادهاي بد زندگي ، خويش را نيازاريم . حکيم ارد بزرگ   


براي اراضي کشورم هيچ وقت گفتگو نمي کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست مي آورم . نادر شاه افشار


دنيا به اميد برپاست و انسان به اميد زنده. علي اکبر دهخدا


سخت نمودن پيمان زناشويي به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نيست . حکيم ارد بزرگ


مرد نيک، صداي وجدان را مي شنود .ضرب المثل اسپانيايي


اگر شما دشمن داريد ، بدي او را با خوبي پاداش ندهيد ، زيرا اين امر موجب شرمساري او مي گردد . ولي به او وانمود کنيد که او با اين عمل خود براي شما خدمتي انجام داده است . نيچه


ره آورد سفر در درون آدمي ، به جز خرد و پيشرفت نيست . حکيم ارد بزرگ

 
کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقي


کار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد. ضرب المثل آلماني


گاهي شالوده و ريشه شکست هاي بزرگ ، از اشتباهات بسيار ريز و کوچک سرچشمه مي گيرد . حکيم ارد بزرگ


نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است. ضرب المثل اسپانيائي


به همه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن، و به هيچکس بدي نکن. شکسپير


آنکه زندگي بدون رنج و تلاش را برمي گزيند پيشاپيش مرگ خويش را نيز جشن گرفته است . حکيم ارد بزرگ


قوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلز


کوشش اولين وظيفه انسان است. گوته


زندگي مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است . حکيم ارد بزرگ


فهميدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبن


آن چه هستي ، باش . نيچهبرچسب‌ها: تخئشمشف ظهذش, [lghj cdfh, cdfhjvdk [lghj, cdfhjvdk sokhk ;, jhi
+ نوشته شده توسط پروین در جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 14:30 |